Kreatininová clearance

Další názvy: clearance endogenního kreatininu Typ vyšetření: 1 Popis odběru: Srážlivá krev (klasický odběr ze žíly na paži), 24h sběr moči Normální hodnoty:

do 6-ti měsíců 0.08 – 1.52 ml/s
6 měsíců – 1 rok 1.05 – 1.52 ml/s
1 rok – 10 let 1.00 – 2.2 ml/s
10 let – 20 let 1.5 – 2.3 ml/s
20 let – 40 let 1.3 – 2.5 ml/s
40 let – 50 let 1.25 – 2.2 ml/s
50 let – 60 let 1.15 – 2.0 ml/s

Popis vyšetřované látky

Kreatinin vzniká jako buněčný produkt svalového energetického metabolismu kreatinu. Kreatin je zdrojem energie svalových a nervových buněk, je nejvíce obsažen v mase. Množství kreatininu je přímo úměrné objemu svalové hmoty jedince a stoupá zároveň se zvýšeným příjmem masných výrobků v potravě. Stanovení kreatininu se používá pro zjištění stavu ledvin, protože veškerý kreatinin je ledvinami filtrován a odváděn z těla močí.

Kdy se vyšetření provádí

Odhadovaná rychlost glomerulární filtrace (EGFR) se zjišťuje sledováním hladiny kreatininu a následně se vypočítává. Je to množství krve, které se za určitý čas vyčistí od sledované látky, tedy od kreatininu. Koncentrace látky v moči se vynásobí objemem moči a to celé se vydělí koncentrací dané látky v krvi. Čím nižší je efektivita glomerulární filtrace, tím je clearance nižší. Vyšetření se provádí při podezření na poškození ledvin, jejich filtrační schopnosti a při podezření na špatný průtok krve ledvinami. Při akutních i chronických selháváních a zánětech, při uzávěrových poruchách (obstrukce močových cest) a při městnavém srdečním selhání. Déle se vyšetření provádí při sledování účinku některých léků na ledviny.

Pro 24h sběr moči dostane pacient od lékaře velkou nádobu a návod, jak sběr provádět. Je nutno sbírat všechnu moč, kterou člověk za den vyloučí.

Výchylky hodnot

Mnoho onemocnění může změnit filtrační schopnost ledvin. Akutní a chronická onemocnění ledvin a potom onemocnění, která mění průtok ledvinami s příčinou tkvící mimo tento orgán. Příkladem může být dehydratace, srdeční selhání a podobně. Při hodnocení clearence je nutno mít na zřeteli velikost tělního povrchu, věk a pohlaví a zároveň samotný fakt, že kvantitativní sběr moči je velmi problematický. Pacienti s jednou ledvinou mohou mít clearance normální, protože jedna ledvina je schopna kompenzovat párový orgán.

Alternativní vyšetření

Aktuální diskuze o vyšetřeních